La participació ciutadana en la presa de decisions públiques ha esdevingut els últims anys una tendència creixent a Catalunya, especialment a nivell local, atesa la proximitat dels serveis municipals a la ciutadania.

Acrònim ha desenvolupat una plataforma digital que permet la participació directa de la ciutadania en els afers municipals. Des d’aquesta plataforma podem gestionar la participació ciutadana en els Plans d’Actuació Municipal (PAM), pressupostos participatius i qualsevol altre procés relatiu a obra pública o elaboració de plans municipals.

Aquest fenomen s’explica pel creixent interès ciutadà en els afers públics, motivat pels canvis socials que han portat a una societat més formada i amb major criteri, i facilitat per l’ús de les noves tecnologies que permeten la creació de xarxes ciutadanes, la ràpida transmissió de les informacions i la participació a distància en els afers públics.

Els processos participatius fomenten la participació directa de la ciutadania del municipi per a la presa de decisions en matèria d’inversions i serveis de manera inclusiva; fomenta el debat ciutadà sobre les necessitats de la població i les seves prioritats; permet planificar la despesa municipal i afavoreix la transparència en la gestió municipal.

pressupostos_p-01

L’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull el dret de participació com un dels drets de la ciutadania en l’àmbit polític i de l’Administració, que posteriorment ha estat desenvolupat per la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. Tot i haver estat derogada parcialment pel Tribunal Constitucional, aquesta Llei manté intacte el Títol III dels Processos de participació ciutadana.